Dlaczego biomasa bywa nazywana „naturalnym paliwem”?

Na to, czy w naszym domu będzie zimą ciepło i ile w związku z tym będziemy musieli ostatecznie wydać, wpływa sposób ogrzewania, a co za tym idzie – wybór odpowiedniego do tego zadania paliwa. Ważnymi czynnikami wpływającymi na podjęcie ostatecznej decyzji są m.in. nakład inwestycyjny, jaki należy ponieść w ramach instalacji wskazanego rozwiązania technologicznego, wygoda użytkowania, bezawaryjność, wydajność, a także koszty eksploatacji, które zależą głównie od cen stosowanego paliwa.

Z wyżej wymienionych powodów rosnącą popularnością cieszą się kotły grzewcze wykorzystujące energię ze spalania biomasy do procesu ogrzewania wody. Biomasa jako materia organiczna (pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego) ulega naturalnej biodegradacji. Czy oznacza to jednak, że biomasę można nazwać „naturalnym paliwem”? I co właściwie wpływa na możliwość zastosowania takiego określenia? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w poniższym wpisie.

Co to znaczy, jeśli paliwa określa się mianem naturalnych?

Wszystkie rodzaje paliw można grupować według różnych kryteriów, a jednym z nich jest pochodzenie, które dzieli paliwa na sztuczne oraz naturalne. Paliwa sztuczne są najczęściej efektem mniej lub bardziej złożonego technologicznie przetwórstwa paliw naturalnych, wytwarzanych m.in. w procesach krakingu ropy naftowej, pirolizy, uwodorniania węgla czy koksowania. Do paliw sztucznych zalicza się również produkty syntezy chemicznej wysokoenergetycznych surowców (np. paliwo rakietowe), a także paliwo jądrowe. Paliwa naturalne to znów paliwa pochodzenia organicznego – zarówno te wydobywane z głębi ziemi (nazywane przez to ogólnie paliwami kopalnymi), jak i zdobywane na jej powierzchni. Zalicza się do nich także całą stałą, ciekłą oraz gazową materię pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, którą można uzyskiwać z produktów oraz odpadów pozostałych z produkcji rolnej i leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz części pozostałych odpadów. Często stają się także surowcami do produkcji innych form naturalnych paliw (np. biopaliw, olei roślinnych). Głównymi składnikami energetycznymi naturalnych paliw pochodzenia roślinnego są wielocząsteczkowe biopolimery, do których zalicza się celulozę, hemicelulozę i ligninę.

Jak na tym tle wypada biomasa?

Biomasę również zalicza się do paliw naturalnych, ponieważ wytwarzana jest w sposób całkowicie naturalny. Wykorzystywana jako paliwo w kotłach grzewczych – jak te oferowane przez firmę INTERMET – obejmuje przede wszystkim materię roślinną zawierającą w swoim składzie chemicznym związki węgla, które w procesie wegetacji zostały pobrane z powietrza w postaci dwutlenku węgla, a następnie przetworzone na drodze fotosyntezy. Spalanie biomasy w instalacjach grzewczych sprawia, że ten sam węgiel wraca ponownie do atmosfery. Główną zaletą biomasy jako paliwa naturalnego w odróżnieniu od paliw kopalnych jest to, że dwutlenek węgla krąży w obiegu zamkniętym, nie powodując obciążenia środowiska nadmiarową produkcją gazów cieplarnianych, zwiększających globalne ocieplenie. Dodatkowo biomasa zawiera znacznie niższe ilości siarki, dzięki czemu do atmosfery dostaje się znacznie mniej szkodliwych tlenków siarki niż w sytuacji, gdy spalany jest np. węgiel. Ponadto wskazuje się, że rośliny wieloletnie są w stanie pobrać z atmosfery znacznie więcej CO2, niż emituje się go później na skutek spalania w kotłach.

W efekcie stosowanie biomasy jako paliwa naturalnego w znacznym stopniu obniża szkodliwe oddziaływanie szeroko pojętej energetyki na środowisko, co oznacza redukcję emisji niebezpiecznych gazów cieplarnianych i trudnych do zagospodarowania produktów spalania. Wykorzystanie biomasy jest także znacznie bardziej opłacalne, gdyż ceny są niższe niż w przypadku tradycyjnych paliw kopalnych. Dodatkowym atutem jest racjonalna gospodarka odpadów rolniczych, leśnych, komunalnych i przemysłowych, wykorzystywanych do produkcji wielu rodzajów biomasy, jak np. kory, brykietu drzewnego, pelletu czy zrębków, które doskonale sprawdzają się jako paliwo w kotłach grzewczych Ekomat. Biomasa stanowi najstarsze i najbardziej rozpowszechnione odnawialne źródło energii, co wobec faktu, że zasoby paliw kopalnych w szybkim tempie maleją, stanowi niezwykłe udogodnienie i szansę dla całego przemysłu grzewczego oraz energetycznego.

Wróć