adress icon82-300 Elbląg, Nowina 35

Telefon  +48 55 232 66 64

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polityka prywatności

 

 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Poniższe postanowienia stanowią politykę prywatności INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Nowinie (dalej zwaną Polityką Prywatności). Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem: (dalej zwaną Stroną internetową), w tym danych osobowych.

2. Strona internetowa jest prowadzona przez INTERMET-KOTŁY GRZEWCZE Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Nowinie, adres: Nowina 35, 82-300 Elbląg, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000438092, NIP: 5783111154, REGON: 281447192, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 700.000,00 zł (dalej zwaną INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE lub Administratorem).

3. INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Strony internetowej mogli korzystać w pełni z jej funkcjonalności. Jednocześnie INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE dba, aby dane dostarczane przez użytkowników Strony internetowej, w tym ich dane osobowe, były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

4. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników informujemy, że wchodząc na Stronę internetową i korzystając z niej użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE plików cookies oraz przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności. Przekazanie i przewarzanie ww. danych jest kluczowe do należytego działania Strony internetowej. Jednocześnie podanie danych jest dobrowolne i może zostać zmienione przez użytkownika Strony internetowej w każdym czasie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Niepodanie danych może skutkować ograniczoną funkcjonalnością Strony internetowej dla jej użytkownika.

5. INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE umożliwia użytkownikom Strony internetowej korzystanie także z dodatkowych usług, tj. : usługi kontaktu (m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej lub w inny sposób, np. poprzez kanały społecznościowe i inne) – zgodnie z informacjami opisanymi w 3 ust. 9 poniżej.

6. Niniejsza Polityka Prywatności określa w szczególności informacje dotyczące:

 • gromadzenia i przetwarzania informacji, w tym danych osobowych – w szczególności w zakresie: tożsamości i danych kontaktowych administratora; celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania; prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora; informacji o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców; informacji dotyczących przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmianki o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostepnienia danych; okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteriów ustalenia tego okresu; informacji o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą; informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu; kategorii odnośnie danych osobowych oraz źródle pochodzenia danych osobowych – jeżeli dotyczy;
 • automatycznego przetwarzania informacji, w tym danych osobowych,
 • polityki plików cookies,
 • narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych, w tym danych osobowych – w ramach Strony internetowej, jak i poza nią (formularz kontaktowy),
 • zmian niniejszej Polityki Prywatności.

 

§2 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka INTERMET-KOTŁY GRZEWCZE Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Nowinie (dokładne dane znajdziesz w 1 ust. 2 powyżej). Administrator odpowiada za wykorzystanie Twoich danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami w każdej chwili przesyłając wiadomość na adres INTERMET-KOTŁY GRZEWCZE lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. W sytuacji, gdy korzystając ze Strony internetowej przekazujesz nam swoje dane osobowe, będziemy je wykorzystywali i przetwarzali w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do innych celów, chyba, że uzyskaliśmy Twoją zgodę na to lub jeżeli jest to wymagane bądź dozwolone przez przepisy prawa lub profesjonalne standardy.

3. Korzystając ze Strony internetowej, podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie podanie danych może zależeć od ustawień Twojej przeglądarki i może zostać zmienione w każdym czasie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Niepodanie danych może skutkować ograniczoną funkcjonalnością Strony internetowej dla jej użytkownika.

4. Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego klienta i współpracujesz z nami w jego imieniu możliwe jest, że otrzymamy Twoje dane kontaktowe od naszego klienta w związku
z wyznaczeniem przez niego osób reprezentacyjnych lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

5. W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, Administrator ma właściwe podstawy prawne ich przetwarzania danych, na przykład:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 li. b RODO,
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (np. w celu wysyłania Ci informacji handlowych; w celu kontaktu z Tobą po jego zainicjowaniu przez Ciebie) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi; rozwiązanie sporu; utrzymanie kontaktów biznesowych; identyfikacja reprezentantów, osób kontaktowych lub innych pracowników lub współpracowników naszych klientów działających w imieniu tychże naszych klientów; zapobieganie nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszych systemów IT, personalizacja doświadczeń użytkowników online oraz poprawa wydajności, użyteczności i efektywności Strony internetowej, jak i obecności INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE w Internecie; przeprowadzanie oraz analizowanie naszej działalności marketingowej, chyba, że zgodnie z przepisami prawa wymaga to udzielenia odrębnej zgody; wywiązania się z naszych obowiązków korporacyjnych oraz wynikających z odpowiedzialności społecznej; archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości; zapewnienie korzystania przez użytkownika z pełnej funkcjonalności Strony internetowej, w tym optymalizacja korzystania ze Strony internetowej i dostosowanie jej do indywidualnych ustawień (preferencji) użytkownika, analiza, weryfikacja i ulepszenie działania, funkcjonalności i wydajności Strony internetowej, jak i podejmowanych przez nas działań marketingowych; stworzenie i zdefiniowanie list grup docelowych dla celów marketingowych; analiza i weryfikacja korzystania ze Strony internetowej przez jej użytkowników, w tym tzw. analiza ruchu na Stronie internetowej;
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony internetowej może następować także w innych celach aniżeli zostały zebrane (np. w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w celu przesyłania informacji marketingowych o świadczonych usługach, zbierania opinii na temat satysfakcji, poprawy jakości usług, w celach analitycznych i statystycznych oraz w celach związanych z bezpieczeństwem i integralnością systemów teleinformatycznych obecności INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE). INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. W każdym takim przypadku jeszcze przed dalszym przetwarzaniem przekażemy Ci wszelkie stosowne informacje, w tym dotyczące tego innego celu.

7. Będziemy przetwarzać (w tym przechowywać) Twoje dane osobowe przez czas prowadzenia działalności gospodarczej obecności INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE lub jego następcę prawnego, chyba, że warunki niniejszej Polityki Prywatności, poszczególnych usług lub narzędzi stanowią inaczej.

8. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy na podstawie informacji podanych przez Ciebie oraz informacji pozostawionych na Stronie internetowej podczas korzystania z niej.

9. INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE nie zbiera tzw. wrażliwych danych osobowych (szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO), chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie przypominamy, abyś przekazując nam dane osobowe kierował się ostrożnością i rozwagą oraz w żadnym razie nie przekazywał nam tzw. wrażliwych danych osobowych – chyba, że wyrazisz wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez nas w jednym lub kilku konkretnych celach. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili przesyłając wiadomość na adres INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE lub e-mail: .

10. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także przez inne osoby oraz podmioty (tzw. odbiorców danych osobowych). Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby, które wykonują świadczenia na naszą rzecz lub wykonują w naszym imieniu prawa i obowiązki. Są nimi w szczególności pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy świadczący usługi na naszą rzecz, w tym w charakterze podmiotu przetwarzającego:

 • administratorzy narzędzi i systemów, z których korzystamy w ramach Strony internetowej:
 • Google Analytics – w celu zbierania i analizy informacji związanych z korzystaniem ze Strony internetowej (tzw. na stronie),
 • Pixel Facebook – w celu zbierania i analizy informacji o Twoim korzystaniu z naszej Strony internetowej, by budować i kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook,
 • osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym Strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
 • podwykonawcy, którzy mogą brać udział w świadczeniu usług na Twoją rzecz, np. w celu utrzymywania serwerów, komunikacji elektronicznej.

11. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także przez organy, urzędy oraz inne podmioty w wypadku obowiązku udostępnienia Twoich danych osobowych wynikającego
z obowiązujących przepisów prawa (np. organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne, organy sądowe i egzekucyjne, służba zdrowia). W każdym z tych przypadków będziemy dążyć do zachowania najwyższej ostrożności i ochrony Twoich danych osobowych.

12. Z uwagi na korzystanie z usług i narzędzi Google Analytics i Pixel Facebook, a także systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA)
w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Dostawcy ww. usług, narzędzi
i systemów przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

13. Na zasadach określonych przepisami prawa, masz prawo:

 • do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,
 • do sprostowania danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
 • do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś – zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do chwili jej odwołania.

14. Zasady związane z realizacją wskazanych wyżej uprawnień opisują szczegółowo art. 16-21 RODO. Jednocześnie wskazane wyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci
w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

15. Nie opieramy swoich decyzji na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

§3 NARZĘDZIA PRZETWARZANIA DANYCH

 

1. Na Stronie internetowej wykorzystujemy narzędzia i technologie, które pozwalają nam zbierać i przetwarzać dane dotyczące wizyt użytkowników (tzw. zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych). Zgromadzone pozwalają nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność Strony internetowej oraz określić efektywność naszych działań marketingowych, także poprzez analizę danych demograficznych.

2. Za pośrednictwem Strony internetowej przetwarzamy następujące dane, w tym dane osobowe:

 • adres IP oraz lokalizacja urządzenia końcowego,
 • dane urządzenia końcowego, przeglądarki oraz systemu operacyjnego,
 • datę i czas serwera – tj. czas, w którym serwer zebrał dane o użytkowniku względem daty na serwerze.

3. Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretnego użytkownika, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail użytkownika.

4. Adres IP to numer identyfikacyjny urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu, tabletu) lub serwera, który umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celach opisanych w ust. 1 powyżej.

5. Pliki cookies:

 • Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej zbierane są pliki typu „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Pliki te pozwalają rozpoznać i zidentyfikować urządzenie użytkownika w sposób potrzebny do wykonania danej operacji (np. uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach), a następnie odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies są nieszkodliwe dla urządzenia, jego użytkownika oraz jego danych.
 • Pliki cookies zazwyczaj zawierają: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są umieszczane przez naszą Stronę internetową w urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na Stronie internetowej, co pozwala zapamiętać urządzenie użytkownika.
 • Pliki cookies gromadzone na urządzeniach końcowych użytkowników mogą być odczytywane przez:

6. Nasz system teleinformatyczny (tzw. cookies własne) – wykorzystywane w celu prawidłowego działania naszej Strony internetowej oraz celach określonych w pkt. 1 powyżej,

7. Systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (tzw. cookies podmiotów trzecich) – nasza Strona internetowa podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem przez nich plików cookies.

 • Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe:
 • sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do chwili wylogowania ze Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (zamknięcia przeglądarki internetowej). Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej,
 • stałe pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
  w ustawieniach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Stałe pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.
 • Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora Strony internetowej, w tym jej użytkowników, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 • Pliki cookies mogą zawierać dane w postaci:
 • Same pliki cookies nie zawierają informacji o danych osobowych użytkownika, a nasze analizy posługują się wyłącznie ww. danymi identyfikacyjnymi, wykorzystywanymi np. w celu określenia liczby unikalnych użytkowników lub ich lokalizacji oraz trendów wg kraju pochodzenia – bez określania tożsamości poszczególnych użytkowników.
 • Podstawą prawną dla zbierania i przetwarzania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Cele te to:
 • korzystanie przez użytkownika z pełnej funkcjonalności Strony internetowej, w tym: optymalizacja korzystania ze Strony internetowej i dostosowanie jej do indywidualnych ustawień (preferencji) użytkownika,
 • analiza, weryfikacja i ulepszenie działania, funkcjonalności i wydajności Strony internetowej,
 • analiza, weryfikacja i ulepszenie działań podejmowanych przez nas, np. działań marketingowych, stworzenie i zdefiniowanie list grup docelowych dla celów marketingowych,
 • analiza i weryfikacja korzystania ze Strony internetowej przez jej użytkowników przez jej użytkowników, w tym tzw. analiza ruchu na Stronie internetowej – zarówno indywidualna, jak i prowadzona w formie zbiorczej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

8. Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlana jest Ci informacja o stosowaniu plików cookies – warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika. Masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Zawsze też możesz zmienić ustawienia plików w swojej przeglądarce (np. poprzez blokowanie automatycznej ich obsługi lub informację o każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu) lub w ogóle usunąć pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki (np. menu pomocnicze). Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony internetowej oraz innych stron internetowych (np. powodować trudności w korzystaniu).

9. Narzędzia Google Analytics

 • Na Stronie internetowej korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Google LLC i tam przechowywane.
 • Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 • Narzędzie Google Analytics służy do automatycznego zbierania i analizy informacji związanych z korzystaniem ze Strony internetowej (tzw. ruchu na stronie), dotyczących m.in. liczby jej odwiedzin, wyświetlonych podstron i przejść pomiędzy nimi, czasu ich przeglądania i innych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.
 • Działania w tym zakresie realizujemy opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach opisanych w ust. 5 (pliki cookies) – pkt 8.
 • Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
 • Możesz decydować, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane zbierane za pomocą Google Analytics, m.in. poprzez:

10. Zmianę ustawień plików cookies w swojej przeglądarce (więcej informacji w ust. 5 [pliki cookies]-pkt. 8)

11. Instalację wtyczki do przeglądarki, która zapobiega rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z naszej Strony internetowej przez Google LLC, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google LLC.

12. Więcej informacji na ten temat znajdziesz m.in. na stronach: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

§4 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Strony internetowej obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna na Stronie internetowej. O zmianach Polityki Prywatności INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE będzie informować na Stronie internetowej.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem informacji i danych osobowych zachęcamy do kontaktu. W tym celu możesz wykorzystać dane INTERMET – KOTŁY GRZEWCZE umieszczone w §1 niniejszej Polityki prywatności lub wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .